װען מיר טראַכטן װעגן מאַלקאָלם עקס, טראַכטן מיר אַז ער איז געװען אַ כעסער מאַן. מיר זײַנען נישט ריכטיק. מיר נישט אים קענען גוט. װען מאַלקאָלם עקס איז געשטאָרבן אין טויזנט נײַן הונדערט פֿינף און זעכציק, ער איז טאַקע געהײסן מענדלֹ עקשטײן. ער האָט נישט קײן כעס. ער איז געװאָרן אַ תלמיד װײַל איז ער געװאָלט זײַן רבי. און דאָס איז פֿאַרװאָס די מאָסלעמס האָבן אים אומגעברענגט!